Integritetspolicy – Integrity policy

SGF strävar mot att behandla alla medlemmar och kontakter med respekt och att säkerställa integritet samt att alla personliga data hanteras i enlighet med all relevant lagstiftning.

25:e maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft I EU. I Sverige ersatte denna personuppgiftslagen (PuL).

Vilka vi är

SGF, Sverige Gummitekniska Förening är en organisation för yrkesverksamma och f.d. yrkesverksamma med koppling till Sveriges gummiindustri. Org. nr. 815200-2971.

Registrering av uppgifter

Vi håller register med kontaktuppgifter till våra medlemmar och konferensdeltagare, vilka inkluderar fysiska, fakturerings- och elektroniska adresser samt telefonnummer.

Användning av uppgifter

Våra register används för fakturering, registrering till evenemang, såsom konferenser, och för utskick av information relaterad till vår verksamhet, t ex nyhetsbrev.

Medlemsregistret är även tillgängligt för andra medlemmar via en skyddad websida.

SGF delar inte personliga data med tredje part.

Lagring av uppgifter

Kontaktuppgifter sparas tills medlemskap upphör.

Säkerhetskopior kan komma att sparas tills vidare eller tills borttagande är begärt.

Rättigheter för registrerad person

En registrerad medlem har rätt att se de egna uppgifterna som finns lagrade.

En medlem har rätt att få uppgifter raderade på begäran. Observera att medlemskap kräver åtminstone en faktureringsadress.

Avprenumeration på nyhetsbrev är möjlig genom att meddela organisationen eller att man använder avprenumereringsfunktionen i relevanta fall.

Klagomål

Om en medlem oroas gällande SGF:s uppfyllelse av gällande lagstiftning med avseende på personliga data, kontaktas styrelsen för snabbt åtgärdande.

 

 

 

SGF is striving to treat all members and contacts with respect and ensure integrity and that records of personal data are kept in compliance with all relevant legislation.

On 25 May 2018, the GDPR (General Data Protection Regulation) comes into force within the EU. In Sweden, this replaces the Personal Data Act (PuL).

Who we are

SGF, Sverige Gummitekniska Förening (The Swedish Institution of Rubber Technology) is an organisation for professionals and former professionals with connection to the Swedish rubber industry. Org. no. 815200-2971.

Registration of data

We keep records of contact details of our members, including physical, invoicing and electronic addresses as well as phone numbers.

Use of data

The registers are used for invoicing purposes, registration to events such as our conferences and for sending out information related to the organisation, e.g. newsletters.

The membership register is furthermore shared to the members via a protected webpage.

SGF does not share personal data with third parties.

Storing of data

Contact details are kept in registers until membership is ended.

Backup of registers might be kept indefinitely or until deletion is requested.

Rights of registered persons

A member being registered has the right to see the data recorded on that member.

A member has the right to have data deleted upon request. Note that membership requires an invoicing address as a minimum.

Unsubscribing to newsletter is possible by requesting so via an e-mail to the organisation or using the opt-out function when applicable.

Complaints

If a member has a concern regarding SGF’s compliance to legislation regarding personal data, the board should be alerted for swift actions.