Kompendier i gummiteknik – HKGP

De som läst eller läser gummiteknik kommer säkerligen i kontakt med de kompendier som tillkommit i SGF:s regi. Dessa kompendier går under namnet HKGP, Högre kurs i gummi- och plastteknologi. De är sex till antalen, men den centrala materialdelen ersätts numera av boken ”Gummiteknologi – Materialkunskap”.

  • HKGP 1 – Polymerkemi och polymerfysik
  • HKGP 2 – Material
  • HKGP 3 – Processer
  • HKGP 4 – Produkter
  • HKGP 5 – Provning
  • HKGP 6 – Teknik

Utdrag ur ”Så fick vi gummiteknisk litteratur och utbildning i Sverige”, Brittmari Ulvås Mårtenson, publicerad i Polymervärlden nr 6-14

Redan 1951 drev SGF tanken på en gummiteknisk examen, vilket också kom att bli föreningens viktigaste åtagande. Snart bildades en kommitté i syfte att förverkliga planerna på en examen, som senare fick namnet Tekniker Sveriges Gummitekniska Förening, TSGF. På den tiden förekom det inte någon gummiteknisk litteratur på svenska och de studerande fick söka kunskap i diverse litteratur på tyska och engelska, nämnas kan bland annat ”Vanderbilt Handbook” och ”Sterns Natural and Synthetic Rubber”.

I samarbete med företag i branschen och Sveriges Arbetsgivarförening producerade SGF efter hand ett svenskt studiematerial med titeln ”Högre kurs i gummi- och plastteknologi, HKGP”. De olika avsnitten författades av gummitekniker som även var engagerade i den nystartade utbildningen. Den första delen av HKGP, som behandlade grunderna i polymerlära, utkom 1969. Resten av studiematerialet utkom efter hand och omfattade sex kompendier som var och ett behandlade ämnena polymerkemi/fysik, material, processer, produkter, provning och teknik. Det måste ses som en stor bedrift av föreningen att framställa ett så omfattande studiematerial som HKGP. Arbetet genomfördes under Hans Palmgrens ledning och SGF:s nystartade TSGF-examen möjliggjordes genom Hans och många andra personers stora insatser, som exempelvis kompendieförfattande. Företag i branschen förstod genast värdet av en gummiteknisk examen och de visade stort intresse och stöttade framställningen av HKGP-kompendierna på en rad olika sätt. HKGP, som innehöll större delen av den teori som erfordrades för att klara av examen, uppgraderades och i vissa delar skrevs om några gånger under åren. De senaste upplagorna kom ut i slutet av 1980-talet förutom materialdelen som skrevs om så sent som 1996. Nämnas kan att en stor del av materialet används än i dag i gummitekniska utbildningar.